Overzicht publicaties alle Pareau’s

Publicaties Dumont’s en verwanten

Jean Henri Pareau 1761 – 1833

1780 ‘Declamatio’, redevoering die de dichtkunst van de Grieken en Romeinen vergelijkt met die van e Arabieren en Israëlieten
1789 ‘Oratio de conatibus incredulorum, rei christianae plus emolumenti quam detrimenti afferentibus’, inauguratie-rede als hoogleraar aan de universiteit van Deventer
1790 ‘Threni Jeremiae philologice et critice illustrati’, boek
1799 ‘Oratio de literis orientalibus minime injucundis’: publice habita d. 27. Maji a. 1799: cum Dave’, 2e inauguratie-rede universiteit Deventer
1805 Joannis Henrici Pareau: ‘Oratio de ingenuo poëseos Hebreïcae studio, nostris temporibus magnopere’, rede op 13 juni voor de universiteit van Harderwijk
1807 Joannis Henrici Pareau ‘Commentatio de immortalitatis ac vitae futurae notitiis ab antiquissim Jobi scriptis, accedit Sermo Jobi’, boek
1808 Joannis Henrici Pareau: ‘Oratio de amico atque utili Graecarum Latinarumque literarum cum orientalibus consortio’, rede
1810 Joannis Henrici Pareau: ‘Oratio de constanti ac non mutabili orientalium ingenio, sacranum literarum cultoribus suos in usus diligenter obervando’, oratie. In het Nederlands vertaald door AJW van Dielen.
1811 ‘Redevoering over den bestendigen en geenszins veranderlijken aard der oosterlingen, als welks naa….., boek
1814 ‘Sermons sur quelques textes de l’Écriture Sainte’, boek met preken
‘Disputatio de rationem, quae mythicam librorum sacrorum interpretationem suadeant, momento ac pondere’, boek, Haarlem
‘Sermon, prononcé pour l’ouverture de la réunion des députés des Eglises wallonnes à Zutphen, preek, Utrecht
1817 ‘Antiquitas Hebraica breviter descripta’, boek. Herdrukken in 1817, 1823 en 1832.
1818 ‘Commentatio de indole nobilissimi poëmatis Arabici, Kasidaal-Maksoura, quod Ibn Doreidum habet auctorem’, boek
1819 ‘Sermon, prononcé pout l’ouverture de la réunion des députés des Églises Wallonnes à Zutphen’, boek
1822 ‘Institutio interpretis Veteris Testamenti’, boek. Uitleg van het oude testament.
1823 Joannis Henrici Pareau: ‘Oratio de honoris studio orientalium’, rede bij het neerleggen van het rectoraat op 20 maart
1824 ‘Disputatio de mythica sacri codicis interpretatione’, boek. Herziene heruitgave van een verhandeling over mythen in het Oude Testament.
1828 ‘Specimen academicum continens Commentationem de Tograji carmine’, boek.
‘Commentatio de Amralkeisi Moallakah et de hujus carminis indole ac praestantia’.

Louis Gerlach Pareau 1800 – 1866

1821 ‘(Disquiratur, quaenam universe fuerit tragoediae graecae ratio, ad eamque exigatur nobilissima Vondelii fabula, Gysbrecht van Aemstel:) Lucius sive navigantes. (&:) Commentatio de graecae tragoediae ratione et nobilissima Vondelii fabula, Gijsbrecht van Aemstel, ad eam exacta.’ Auteurs: LG Pareau en PJL Huet, 2 delen in 1. Half perkament 166.168 p. (ex aequo gouden erepening v.d. Utrechtse Academie op de vraag naar de verhouding tussen de Griekse tragedie en de Gijsbrecht). In familiearchief, aanschaf juli 2009.
1824 ‘Specimen academicum continens Commentationem de Tograji carmine’, boek
1826 ‘Commentatio critica et exegetica in Paulinae epistolae prioris ad Corinthos caput XIII’, boek
1832 ‘Oratio de animo non minus theologorum quam ingenio academica institutione informando’, boek
1836 ‘Christelijke leerredenen over Elia’, boek
1840 Encyclopaedia theologi Christiani’, boek
1842 ‘Initia institutionis Christianae moralis’, boek
1842 ‘Herinnering van de apostolische leer omtrent de ware chriselijke eenigheid, uitgelokt door het a…’, boek
1844 -series Lectonium: 1843/44 rector L.G Pareau uitgegeven door Jan Oomkens Jzn. en 1858/59 rector L.G. Pareau uitgegeven door J. Oomkens Jzn. In UB Universiteit van Groningen, http://www.rug.nl/bibliotheek.
– ‘Oratio de Christianae religionis vi in doctrinis disciplinisque humanis’, boek, Groningen. Vanaf 1873/74 in bezit van de bibliotheek van de Maatschappij van de Nederlandsche Letterkunde (dbnl.org).
1844 ‘Encyclopaedia theologi Christiani’, boek
1846 ‘Hermeneutica codicis sacri’, boek
voor 1848 – Leerrede over 2 Timotheus I. 10b Kostprijs toen f 0,30
– Jezus Christus en die gekruisigd, onze kracht om te volharden in de waarheid en in de Liefde. Tweetal Leerredenen. f 0,50
– Herinnering van de Apostolische Leer omtrent de ware Christelijke Eenigheid. Eene Leerrede over Ephezen IV : 3-7. f 0,30
1848 ‘Het geloof in Jezus Christus’, ‘ons licht, onze kracht en onze rust ook in dezen zorgvollen tijd’, Leeuwarden. Drukkerij G.T.N. Suringar. L.G. Pareau Hoogleeraar in de godgeleerdheid te Groningen.
1848 ‘Lineamenta theologiae christinanae universae, ut disquisitionis de relegione una verissima et prae..’, boek
1848 ‘Rapport der Commissie door de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk den 17 Julij 1848’, boek
1851 Co-auteur van Petrus Hofstede de Groot (1802-1886) ‘Encyclopaedia theologi Christiani’, boek. Nieuwe druk? KB c 130 (nr 2) pag. 136, 137
1853 ‘Lodewijk Gerlach Pareau, Levensberigt van Joan Frederk van Oordt JWz’ in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, (in de DBNL). 
Idem in: Waarheid in liefde, een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen (Groningen), 1853, p. 203-21

Antoine Henri Pareau 1805 – 1859

1826 Prijsschrift (scriptie) door de theologische faculteit van Groningen met goud bekroond. Titel: “Grammatische en kritische verklaring van DAVID’S klaagzang op SAUL en JONATHAN, 2 Sam. 1 : 17-27, vergeleken met andere zoo Oostersche als Grieksche, soortgelijke treurliederen”
1829 ‘Commentatio ad elegiam Davidis in Saulem et Jonathanem’, boek
1830 Specimen (proefschrift) “Corani placita de moribus regundis, ex Mohammedis indole aevique ratione adumbrata”. Periode 1826-1830
1841 “Vraagboekje over geloofs- en zedeleer” (Deventer 1841)
1849 Een woord en bede omtrent de formulieren van eenigheid der Hervormde Kerk : eene wekstem der Chri…, boek
1849 ‘De oude kerk te Assen, eene voormalige klooster kerk, beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de Hervorming in Drenthe’, eene gedachtenis-rede met aanteekeningen. Boek, uitgegeven door J.O. van Houten te Assen. Opdracht in druk: Aan de in Christus geliefde Hervormde Gemeente van Assen wordt dit gedenkschrift toegewijd met opregte bede voor hare heiliging in de waarheid en voor hare opbouwing op den grondslag, die voor haar gelegd is. Voorwoord gedateerd op 28 november 1849.
1855 De Christelijke Doop naar de eigen instelling des Heeren en in ’t bijzonder de Kinderdoop uit des .. , boek (ook: “Over den Doop”)
  diverse preken, leerredenen

 
Alexander Martinus Pareau
1833 – 1898

1857/58 “Over den Interest”, Proefschrift Universiteit van Groningen, uitgegeven door J.B. Wolters
 1860 Onderwerp (titel onbekend): Rapport der commissie (Dr. Ali Cohen, Mr HJ Trip en Mr. A.M. Pareau) over kinderarbeid.
1863 Rapport der commissie (Dr. Ali Cohen, Mr. A.M. Pareau en G. Soeders) over de oprigting eener meel- en broodfabriek te Groningen. Tijdschrift voor het armwezen, nr 9, p. 150-156 (Groninger Archieven)
1864 Publicatie artikel “Gaat de welvaart in Nederland achteruit ?” in De Economist, vol 13, suppl. 1, december 1864.
1883 “Gids op de Tentoonstelling Retrospectieve Kunst”. editor (eindredacteur) A.M. Pareau. Uitgegeven door Gebr. Binger te Amsterdam, 97 pags. Inhoud o.a. regels, namen van leden van comité’s, jury’s en deelnemers.
1900 “Nederlandse glasgraveurs en hun werk”, uitgegeven door co-auteur Adriaan Pit te Amsterdam
1900 “Nederlandse glasgraveurs en hun werk”, artikel in het jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (gepubliceerd als eerbetoon aan overleden lid, vermelding dat het helaas onvoltoid was bij zijn dood).


Antonius Henricus Pareau
1849 – 1915

1875 “De pompbarometer, een toestel voor dissociatie-onderzoek” Academisch proefschrift tot doctor in de wis- en natuurkunde Utrecht 21-12-1875, uitg. G.A. van Afken 1875
1877
“Berichtigung” door A H Pareau, artikel. Tijdschrift: Annalen der Physik v238 n9: 144. Peer-reviewed
1886 “Schoenen op maat, een bijdrage ter verkrijging van oordeelkundig gemaakt schoeisel” door A.H. Pareau phil.kat.dr. met 2 uitslaande platen. ’s Gravenhage, uitg. W. Cremer.
1898 “Onze West, reisschetsen door A.H. Pareau” uitg den Haag W.P. van Stockum en Zoon. Geïllustreerd en met kaarten. Onderwerp; reis naar en door Suriname. Fragment
1900 Boekje AH Pareau over het volksbadhuis in Leiden. Krantenbericht d.d. 16 december 1900
1909 “Iets over de verzouting van het duinwater”. Uitg. Delft J. Walstman jr.
1911 “Wat de Haagsche waterleiding ons leert aangaande den hydrologischen toestand der duinen. Amsterdam. Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Artikel.
1913  “Bali en Lombok”, reisgids voor toeristen”, Amsterdam, met afbeelding en één kaart
1918 “Van Banda naar Merauke” : reisindrukken en een noodkreet’, boek, Arnhem.


Guus Pareau Dumont
1924 – 2007

? “de plangroep: pogingen tot coördinatie van multidisciplinaire behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis”, publicatie van de P.U.K.-groep van de voordracht gehouden op 6 mei (jaartal onbekend, zeker tussen 1962 en 1980) voor de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie en de Nederlandse vereniging van Psychiaters in Dienstverband, gehouden in de Esplanade te Utrecht.


Tienke Brunsveld Keiser
 1925 – 2008

1955 “Dokter, mag ik …?, een keur van gerechten voor maag-darm patiënten”. Uitgever: Ruys, Bussum. Illustraties en vignetten: Fiep Westendorp. Met een voorwoord van AH Wiebenga
1965 “Voedings- en dieetleerboek voor leerlingverpleegsters en -verplegers”, samen met Zr Anacleta (non), J.J.C. Mantz, M.A.M. Schuurs, Zr Soteria en T. Veerdig. Uitgever: De Tijdstroom, Lochem.


APD

1993 Uitgever van “Meet the Dutch”, een Engelstalige boek over de Nederlandse documentaire ter gelegenheid van de Nederlandse filmspecial tijdens het Russische Docuentaire Film Festival in Leningrad (Sint Petersburg) januari 1993. In het Russisch vertaald.