Fransje (JMW) Dumont en Bert (AGG) Tydeman trouwen op 26 mei 1921, advertentie

Fransje (JMW) Dumont en Bert (AGG) Tydeman trouwen op 26 mei 1921, advertentie