AM Pareau, zaak diefstal op de Weteringschans

AM Pareau zaak over diefstal op de Weteringschans deel 1 d.d. 12 jan. 1894

AM Pareau zaak diefstal op de Weteringschans deel 2 d.d. 12 jan. 1894

12 jan. 1894